VŠEOBECNÉ PODMIENKY PHM, PNR a KSHM

TIETO VŠEOBECNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚ VZŤAHY MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI, KEDY NA JEDNEJ STRANE SÚ OBČIANSKE ZDRUŽENIA PPČ PREŠOV, PPČ KOŠICE AKO ORGANIZÁTORI PHM, PNR a KSHM (ĎALEJ LEN „ORGANIZÁTOR“) A NA STRANE DRUHEJ JE ÚČASTNÍK PHM, PNR ALEBO KSHM (ĎALEJ LEN „ÚČASTNÍK“).

Podmienky účasti na Prešov Half Marathon, Prešov Night Run  a Košice Spring Half Marathon.

Organizátorom Prešov Half Marathonu, Prešov Night Runu a Košice Spring Half Marathonu (ďalej aj ako PHM, PNR, KSHM alebo Podujatie) sú PPČ Prešov o. z. alebo PPČ Košice o.z. 1. Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov PHM, PNR a KSHM v jeho jednotlivých disciplínach. V prípade potreby zabezpečí organizátor výklad týchto podmienok.
2. Na PHM, PNR alebo KSHM je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách PHM, PNR, KSHM alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre daný ročník PHM, PNR alebo KSHM a jeho jednotlivých súťažných a nesúťažných športových disciplín.
3.Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením, ako sú elitní atléti PHM, PNR, KSHM, hostia PHM, PNR, KSHM alebo zástupcovia partnerov PHM, PNR a KSHM.

Definícia základných pojmov

1. Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom PHM, PNR a KSHM v písomnej forme k jednotlivým disciplínam PHM, PNR a KSHM.
2. Účastník PHM, PNR alebo KSHM je fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín PHM, PNR alebo KSHM.
3. Disciplína – súťažný alebo nesúťažný program PHM, PNR alebo KSHM, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, trasa, deň, hodina, miesto štartu a cieľa, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť PHM, PNR alebo KSHM.
4. On-line registrácia – spôsob prihlásenia sa na PHM, PNR alebo KSHM pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.presovhalfmarathon.com)
5. Prihláška – elektronický dokument generovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese on-line registrácie na Podujatie.
6. Objednávka – dokument vytvorený v procese on-line registrácie, ktorý obsahuje údaje o účastníkovi a cenu registrácie na Účastníkom zvolenú disciplínu, sumár a cenu všetkých ďalších objednaných doplnkov a údaje k uskutočneniu platby za danú Objednávku.
7. Akceptácia štartu/vstupenka – písomné potvrdenie Organizátora o splnení podmienok registrácie vydané Účastníkovi PHM, PNR alebo KSHM.
8. Prezentácia PHM, PNR alebo KSHM – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom PHM, PNR alebo KSHM, štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre účastníkov PHM, PNR alebo KSHM.
9.Štartovné – finančný účastnícky poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník PHM, PNR alebo KSHM na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.

Registrácia na PHM, PNR alebo KSHM

1. Registrácia na Prešov Half Marathon, Prešov Night Run alebo Košice Spring Half Marathon vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník PHM, PNR alebo KSHM. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou, a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
2. Jediným spôsobom registrácie na PHM, PNR alebo KSHM je registrácia vopred vo forme On-line registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.presovhalfmarathon.com. Súčasťou on-line registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej štartovné).
3. Z procesu registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora akceptovaná pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti, a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.
4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie PHM, PNR alebo KSHM je možná iba za predpokladu osobitne vydaného súhlasu Organizátora PHM, PNR alebo KSHM, ktorého základnou podmienkou je, že na zvolené disciplíny nebudú v čase konania Podujatia naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.
5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase, kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach PHM, PNR alebo KSHM, a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov, a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov PHM, PNR alebo KSHM sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátora doručené.
7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu PHM, PNR alebo KSHM. Výnimku povolí Organizátor ustanovením v Propozíciách a to v prípade, pokiaľ majú disciplíny rôzny termín konania a pokiaľ ich absolvovanie neohrozí športovo – technický priebeh PHM, PNR alebo KSHM a nemôže mať negatívny vplyv na zdravie Účastníka PHM, PNR alebo KSHM. Účastník viacerých disciplín PHM, PNR alebo KSHM musí splniť bez výhrady všetky podmienky jednotlivých disciplín PHM, PNR alebo KSHM, ktorých sa zúčastní.

Platnosť a akceptovanie prihlášky na PHM, PNR alebo KSHM

1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná, a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na PHM, PNR alebo KSHM, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
2. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na PHM, PNR alebo KSHM, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
a) Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku, a to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou,
c) Účastník bol v minulosti pri účasti na PHM, PNR alebo KSHM diskvalifikovaný,
3. Každý Účastník PHM, PNR alebo KSHM musí na Prezentácii pred štartom PHM, PNR alebo KSHM odovzdať vlastnoručne podpísaný dokument „Akceptácia štartu/vstupenka“, ktorý si vytlačí po prihlásení sa na svoj účet pretekára v On-line registrácii. Tlač dokumentu „Akceptácia štartu/vstupenka“ umožní Organizátor po vytvorení štartových listín PHM, PNR alebo KSHM, teda po pridelení štartových čísel jednotlivým Účastníkom PHM, PNR alebo KSHM.

Neprenosnosť registrácie a štartového čísla

Účasť na PHM, PNR alebo KSHM je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na PHM, PNR alebo KSHM. Základným identifikátorom Účastníka z hľadiska bezpečnostného, zdravotného a športovo – technického je jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi PHM, PNR alebo KSHM je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie na danom ročníku PHM, PNR alebo KSHM a tiež zákazu štartu v budúcom období.

Štartovné, iné platby, potvrdenia

1. Platba štartovného
a) Základné sadzby štartovného na jednotlivé disciplíny PHM, PNR alebo KSHM vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.
b) Výška štartovného na PHM, PNR alebo KSHM závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby štartovného. Účastník je povinný uhradiť štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) K štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie sumy, ak si Účastník objedná v procese on-line registrácie v danej výške ponúkané doplnkové služby a tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť jednou platbou celú predpísanú sumu, inak bude štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami podľa týchto Všeobecných podmienok.
d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je predpísaná suma Objednávky, považuje Organizátor takúto Objednávku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.
f) Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:
– online prostredníctvom portálu predpredaj.sk
– na mieste.

2. Potvrdenia
Jednotlivé potvrdenia sú generované automaticky a odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese on-line registrácie.
Organizátor nemá možnosť a ani povinnosť vydávať iné druhy potvrdení podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.
Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIĎ/IČ DPH).

Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného, zmena disciplíny

1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa na štart PHM, PNR alebo KSHM nemá okrem Štartovného, nárok ani na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb, ani na odovzdanie alebo doručenie vybavenia a predmetov súvisiacich so štartom na Podujatí.
3. Registrovaný Účastník, môže požiadať o presun Štartovného na nasledujúci ročník PHM, PNR alebo KSHM listom alebo e-mailom doručeným Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom PHM, PNR alebo KSHM za týchto podmienok:
a) v momente podania žiadosti mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na PHM, PNR alebo KSHM v danom roku.
b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartovného a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku riadne opätovne zaregistrovať na disciplínu PHM, PNR alebo KSHM vypísanú v propozíciách, ktorá nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho, a to najneskôr do stanoveného termínu, ktorý oznámi Organizátor v propozíciách pre príslušný rok. Súčasne s registráciou Účastník uhradí tzv. manipulačný poplatok za presun Štartovného vo výške 6,00 EUR.
4. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu Štartovného, alebo neuhradí manipulačný poplatok, možnosť presunu Štartovného automaticky zaniká.
5. Presun Štartovného je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník PHM, PNR alebo KSHM. Opakovaný presun už raz presunutého Štartovného nie je možný.
6. Registrovaný Účastník môže písomne alebo e-mailom požiadať o presun Štartovného na iného Účastníka najneskôr 96 hodín pre štartom PHM, PNR alebo KSHM. O presun štartovného žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade presunu štartovného na nového Účastníka uhradí Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
7. Po prevzatí štartového čísla už nie je presun Štartovného na nasledujúci ročník ani presun na iného Účastníka možný.

Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného („Štartovací balíček“)

1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov, ktoré poskytne riadne zaregistrovaným účastníkom PHM, PNR alebo KSHM. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke PHM, PNR alebo KSHM ako „Štartovací balíček“. Organizátor ma právo definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia v závislosti od celkového počtu registrovaných Účastníkov alebo od termínu, v ktorom sa Účastník na PHM, PNR alebo KSHM zaregistroval. Účastník bude v procese on-line registrácie o takomto prípadnom obmedzení informovaný a bude na jeho rozhodnutí, či sa na PHM, PNR alebo KSHM za takýchto podmienok prihlási.
2. Účastníkovi nevzniká nárok na služby alebo materiálne produkty, ktoré sú v rámci PHM, PNR alebo KSHM poskytované zo strany Partnerov PHM, PNR alebo KSHM ako darčeky alebo vzorky v obmedzenom rozsahu do vyčerpania stanoveného počtu, ktorý bol dohodnutý medzi Partnerom a Organizátorom.

Bezpečnosť účastníkov

1. PHM, PNR alebo KSHM sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie PHM, PNR alebo KSHM v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.
2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na PHM, PNR alebo KSHM oznámi Organizátor Účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora) včas pred konaním PHM, PNR alebo KSHM. Každý Účastník PHM, PNR alebo KSHM je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
3. Každý Účastník , PNR alebo KSHM je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu PHM, PNR alebo KSHM a Usporiadateľov PHM, PNR alebo KSHM počas celej doby trvania podujatia.
4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané. Sem patria napríklad bicykle, odrážadlá, skateboardy, kolobežky, chodecké palice a podobne.
5. Používanie inline korčulí alebo vozíčkov pre hendikepovaných účastníkov je povolené iba s povolením organizátora PHM.
6. Sprevádzanie Účastníkov inými osobami po trati Podujatia na bicykloch a obdobných prepravných zariadeniach je zakázané a môže mať za následok diskvalifikáciu takto sprevádzaného Účastníka. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.
7. V prípade, ak Účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny PHM, PNR alebo KSHM narušil bezpečnosť Účastníkov a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať Účastníkovi pokračovanie v pretekoch a diskvalifikovať ho.
8. Diskvalifikácia Účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany Účastníka. V otázkach diskvalifikácie sa Organizátor riadi okrem týchto Všeobecných podmienok aj pravidlami atletiky v znení príslušných dokumentov IAAF a SAZ.
9. Členovia zdravotnej služby PHM, PNR alebo KSHM sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na PHM, PNR alebo KSHM v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby PHM, PNR alebo KSHM.

Vylúčenie zodpovednosti

1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) PHM, PNR alebo KSHM alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu PHM, PNR alebo KSHM už v čase pred samotným aktom zrušenia PHM, PNR alebo KSHM.
2. Všetci Účastníci PHM, PNR alebo KSHM štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny PHM, PNR alebo KSHM.
3. Každý Účastník PHM, PNR alebo KSHM si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

1. Organizátor PHM, PNR alebo KSHM spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov s platnosťou do 24.5.2018 a v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov s platnosťou od 25.5.2018.
2. Organizátor PHM, PNR alebo KSHM prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu PHM, PNR alebo KSHM.
3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.
4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na PHM, PNR alebo KSHM sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Základné podmienky nadobúdajú platnosť od 1. 1. 2018, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na PHM, PNR alebo KSHM.